Všeobecné obchodné podmienky

  

 1. ZMLUVA O PRENÁJME

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ´Podmienky´) tvoria spolu neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme (ďalej ´Zmluvy´) uzatvorenej medzi zákazníkom a spoločnosťou ADVENTURE 4 LIFE s.r.o., registrovanej v Slovenskej Republike pod číslom 51670305 a adresou Družstevná 23, 920 01 Hlohovec (ďalej ´Spoločnosť´).

1.2. Zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom zahŕňa prenájom a administratívne zdokumentovanie rezervácie ako Informácie o prenájme, vozidlo, dni rezervácie, miesto prevzatia a vrátenia vozidla, doplnková výbava, Rezervačný poplatok, Zábezpeku a ostatné súvisiace a vyplývajúce z rezervácie.

1.3. Informácie o rezervácii a potvrdenie rezervácie sú Spoločnosťou poslané Zákazníkovi na email (ďalej ´Potvrdenie rezervácie´)

1.4. Služba je poskytovaná pre konkrétnu rezerváciu (ďalej ´Služba´).

1.5. Definície: v týchto podmienkach vymedzujeme tieto pojmy:

 ´Informácie o rezervácii´ popisuje všetky informácie o rezervácii dodané Spoločnosťou Zákazníkovi.

´Kampervan´ popisuje informácie o špecifickom vozidle, ktoré je predmetom prenájmu.

´Dni rezervácie´ sú dátumy, na ktoré je konkrétna Rezervácia vytvorená. Tieto dátumy sú špecifické v Potvrdení rezervácie.

´Miesto prevzatia a vrátenia vozidla´ je výber miesta spolu s poplatkom za prevzatie a vrátenie vozidla na mieste, ktoré si podľa preferencií zákazník vyberie z ponuky.

´Doplnková výbava´ sú špecifické doplnky dostupné na výber pri vytvorení rezervácie.

´Rezervačný poplatok´ je celková, konečná suma, ktorú Zákazník uhradením potvrdí svoju rezerváciu.

´Zábezpeka´ je poplatok v hodnote 1000 EUR uhradený Zákazníkom na účet spoločnosti v deň prevzatia vozidla. Suma sa blokuje na kreditnej karte, ktorej podmienkou je vystavenie na meno Zákazníka. Túto sumu je možné uhradiť i v hotovosti.

1.6. Spoločnosť poskytuje rezerváciu prostredníctvom vlastného rezervačného systému riadeného pod značkou www.bevanslovakia.com (ďalej ´Webstránka´).

1.7. Zákazník súhlasí so zaplatením Spoločnosti za poskytnutie Služby. Cena za Službu je uvedená na Webstránke a v Potvrdení rezervácie poslanom na email Zákazníka. Zákazník je oboznámený s konečnou cenou za Službu ešte pred zvolením metódy platenia a zadaním údajov platobnej karty.

1.8. Rezervácia je považovaná za uzatvorenú, keď si Zákazník prostredníctvom Webstránky objednal Službu a suma za rezerváciu bola stiahnutá z karty, ktorej údaje zákazník zadal, alebo Služba bola zaplatená prostredníctvom PayPal.

1.9. Uskutočnením platby za rezerváciu sa finančné prostriedky v hodnote ceny Služby a Zábezpeka zadržia a odošlú na bankový účet Spoločnosti. Následne bude zákazníkovi zaslaný email s potvrdením o rezervácii.

1.10. Zákazník je povinný oboznámiť sa s Podmienkami pred uskutočnením rezervácie a zaplatením za Službu. Ak sú Podmienky nezrozumiteľné, odporúča sa, aby Zákazník kontaktoval Spoločnosť odoslaním emailu na info@bevanslovakia.com, kde si vyžiada požadované informácie.

 

 1. REZERVÁCIA

2.1. Rezervovaním Služby prostredníctvom Webstránky sa zákazník zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky. Spoločnosť nesie zodpovednosť za zmenu v Podmienkach.

2.2. Rezervácia / Služba zahŕňa použitie Kampervanu počas dní trvania rezervácie bez obmedzenia najazdených kilometrov, poistenie a Asistenčné služby v rámci Európy (podmienky sú uvedené nižšie), doplnkové služby poskytnuté Spoločnosťou, voliteľné doplnky vybrané Zákazníkom.

2.3. Voliteľné doplnky za jednorázorvý poplatok, si Zákazník sám zvolí počas rezervácie Služby. Voliteľné doplnky sú predmetom dosptupnosti v čase rezervácie.

2.4. Zákazník nesie zodpovednosť za úplnosť a presnosť informácií poskytnutých počas rezervácie. Tieto informácie sú: Dni rezervácie, Meno a Priezvisko zákazníka, Vek, Adresa, údaje Vodičského preukazu a jeho platnosť, platnosť Preukazu totožnosti / Cestovného pasu, emailová adresa, telefonický kontakt, miesto vyzdvihnutia a vrátenia.

2.5. Zákazník súhlasí s platbou za Službu v miestnej mene EUR, v ktorej sú všetky ceny uvedené a zverejnené na Webstránke. Zmena cien vyhradená.

2.6. Zákazník potvrdzuje, že hlavný vodič, alebo vodič, ktorý bude Kampervan šoférovať počas Dní rezervácie, má platný vodičský preukaz po dobu minimálne 2 rokov od dátumu vydania.

2.7. Zákazník súhlasí, že Spoločnosti ukáže svoj vodičský preukaz a preukáže sa platným identifikačným dokumentom, alebo cestovným pasom, ktoré si Spoločnosť s jeho dovolením okopíruje.

2.8. Spoločnosť nenesie zodpovednosť, pokiaľ Zákazník nesplní vyššie uvedené požiadavky.

2.9. Zákazník rozumie, že žiadne zvieratá niesú dovolené v Kampervane. Ak bude zistená prítomnosť zvieraťa v Kampervane počas Dní Rezervácie a toto zviera spôsobí akúkoľvek škodu na Kampervane, alebo je nutné vykonať dodatočné čistenie kvôli prítomnosti zvieraťa, bude Zákazníkovi odtrátaná suma za náklady na opravu, alebo čistenie zo Zábezpeky.

2.10. Zákazník súhlasí a rozumie, že fajčenie cigariet, alebo E-cigariet, otvorený oheň nie sú v Kampervane povolené. Ak je zistené používanie cigariet, alebo otvoreného ohňa v Kampervane a to vyústi do poškodenia, alebo je nutné vykonať dodatočné čistenie, bude Zákazníkovi odtrátaná suma za náklady na opravu, alebo čistenie zo Zábezpeky.

2.11. Zákazník súhlasí a rozumie, že Kampervan môže šoférovať len v rámci krajín Európskej Únie (ďalej EU krajiny).

2.12. Zákazník je povinný skontrolovať si všetky údaje, ktoré zadal pri rezervácii.

2.13. Po obdržaní potvrdenia o Rezervačnom poplatku, Dni rezervácie tak budú podržané pre Zákazníka a Potvrdzujúci email bude poslaný z emailovej adresy Spoločnosti na emailovú adresu Zákazníka v priebehu 24 hodín.

2.14. Zákazník rozumie a súhlasí, že Spoločnosť bude držiteľom Informácií o rezervácii (obsahujúce osobné údaje Zákazníka) pre účely komunikácie Spoločnosti smerom k Zákazníkovi o Rezervácii.

2.15. Zákazník súhlasí dodržiavať všetky pravidlá, inštrukcie a návody dodané Spoločnosťou.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Spôsoby platby akceptované Spoločnosťou na Webovej stránke pre Rezerváciu sú platnou debetnou / kreditnou kartou, PayPal alebo Bankovým prevodom.

3.2. Platba prijatá Spoločnosťou pozostáva z ceny za Službu a platby Zábezpeky. Táto platba je v držbe Spoločnosti počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

3.3. Zábezpeka vo výške 1000 EUR je zablokovaná na Zákazníkovej Kreditnej karte alebo vo forme hotovosti v držbe Spoločnosti, pre prípady pokrytia škôd vzniknutých pri dopravnej nehode, riešenia cestných priestupkov, dotankovania, nadmerného znečistenia a pod. Ak žiadne škody nevzniknú, Zábezpeka, ktorá je zablokovaná na Kreditnej karte, sa zruší vačšinou počas 3 týždňov od skončenia prenájmu. Zábezpeka v hotovosti je vrátená pri odovzdávaní Kampervanu, po tom čo neboli zistené žiadne škody na Kampervane a žiadne porušenie podmienok stanovených Spoločnosťou je známe.

3.4. Platby Spoločnosti musia byť vykonané v miestnej mene EURO. Ak je táto mena rozdielna oproti mene, v ktorej je vedená Zákazníkova kreditná karta, banka vydávajúca kreditnú kartu uskutoční kurzovú zmenu pri stanovenom kurze meny a taktiež može spoplatniť takúto transakciu poplatkom. Naša Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdiely medzi cenou uvedenou na Internetovej stránke a sumou, ktorá je účtovaná na Zákazníkovej kreditnej karte, ak tieto rozdiely vznikli v dôsledku kurzovej zmeny alebo zaúčtovaním poplatku bankou.

3.5. Spoločnosť požaduje pred-autorizáciu na kreditnej karte Zákazníka v sume 1000 Eur alebo v hotovosti priamo Zákazníkom ako Zábezpeku spomenutú v Rezervačnej zmluve predtým ako je dovolené Zákazníkovi prevziať Kampervan.

  

 1. ZRUŠENIE REZERVÁCIE

4.1. Zrušenie Rezervácie Zákazníkom v období medzi uskutočnením rezervácie až po samotný deň rezervácie je spoplatnené podľa nižšie uvedených podmienok.

4.2. Ak Zákazník zruší Rezerváciu viac ako 14 dní pred začiatkom rezervácie a menej ako 180 dní odo dňa platby (platí len pre PayPal), Spoločnosť vráti plný Rezervačný poplatok.

4.3. Ak Zákazník zruší Rezerváciu viac ako 7 dní a menej ako 14 dní pred samotným dňom rezervácie, Spoločnosť vráti 50% z Rezervačného poplatku.

4.4. Ak Zákazník zruší Rezerváciu viac ako 3 dni a menej ako 7 dní pred samotným dňom rezervácie, Spoločnosť vráti 25% z Rezervačného poplatku.

4.5. Ak Zákazník zruší Rezerváciu menej ako 3 dni pred samotným dňom rezervácie, Rezervačný poplatok sa nevracia.

4.6. Ak chce Zákazník zrušiť Rezerváciu, musí tak spraviť neodkladne a to zaslaním žiadosti na email info@bevanslovakia.com. Je veľmi doležité napísať žiadosť z rovnakej emailovej adresy, aká bola použitá pri uskutočnení Rezervácie.

4.7. Vrátenie Rezervačného poplatku sa nevzťahuje na nespotrebované dni prenájmu.

4.8. Zákazník musí informovať Spoločnosť o Zrušení Rezervácie aj v prípade, keď sa nevracia žiaden rezervačný poplatok zákazníkovi. Ak Spoločnosť neobdrží žiadne informácie o požadovanom Zrušení Rezervácie 24 hodín pre samotným dňom Rezervácie a Zákazník sa nedostaví na požadované miesto a v stanovenom čase prevziať Kampervan, Spoločnosť takýto prípad klasifikuje ako Nedostavenie sa.

4.9. Ako Nedostavenie sa je možno považovať hociktorú z nasledujúcich situácií:

 

4.9.1. Zákazník nepríde na stanovené miesto a v stanovený čas zvolený a potvrdený v Potvrdzujúcom Emaily.

4.9.2. Zákazník nie je schopný poskytnúť platné dokumenty (potvrdenie o Rezervácií, Vodičský preukaz a iné), ktoré sú nevyhnutné pri vyzdvihnutí Kampervanu.

4.9.3. Zákazník nie je schopný zaplatiť Zábezpeku prostredníctvom platnej kreditnej karty vedenej pod menom Zákazníka s dostatočným množstvom finančných prostriedkov alebo zaplatiť za Zábezpeku v hotovosti v mene EURO.

4.10. Vo všetkých týchto Nedostavenie sa prípadoch, Spoločnosť nie je povinná vrátiť rezervačný poplatok spať Zákazníkovi.

4.11. Zákazník nemá nárok na Zrušenie Rezervácie, ak doba prenájmu už začala.

4.12. Spoločnosť a Zákazník súhlasia, že v prípade vzniku sporu v súvislosti s tým, či bola alebo nebola rezervačná Služba poskytnutá, okrem iného, kópia Rezervácie alebo písomné potvrdenie (poslané prostredníctvom emailu alebo poštou) bude akceptované ako potvrdenie.

4.13. Ak sa Kampervan stane nedostupným pre Rezerváciu v dosledku mechanickej chyby a žiadne iné náhradné vozidlo s podobnými vlastnosťami nie je dostupné, Rezervácia bude zrušená a Spoločnosť vráti plnú sumu Rezervačného poplatku Zákazníkovi.

4.14. Ak sa objaví mechanická závada na Kampervane počas doby trvania Rezervácie, ktorá nemože byť odstránená vrámci asistenčných služieb Spoločnosti stanovených v odseku 6, potom Spoločnosť vráti alikvotnú čiastku Rezervačného poplatku za tie dni, počas ktorých Kampervan nemôže byť využitý.

  

 1. ZMENA REZERVÁCIE

5.1. Ak chce Zákazník zmeniť Rezerváciu, musí tak spraviť neodkladne a to zaslaním žiadosti na email info@bevanslovakia.com najmenej 14 dní pred samotným dňom Rezervácie.

5.2. Ak sa požiadavka týka zmeny Dní Rezervácie, povolenie tejto zmeny závisí od dostupnosti Kampervanu a o povolení zmeny rozhoduje Spoločnosť.

5.3. Ak sa zmena Rezervácie týka zmeny verzie Kampervanu, v čom je zahrnutá aj zmena príslušných doplnkov, Spoločnosť na základe cenníka prepočíta Rezervačný poplatok.

5.4. Ak je suma rezervácie po zmene vyššia oproti pôvodnej sume, Zákazník tento rozdiel doplatí.

5.5. Ak je suma rezervácie po zmene nižšia oproti pôvodnej sume, Zákazníkovi bude rozdiel vrátený.

 

 1. POISTENIE A ŠKODOVÝ PRÍPAD

6.1. Spoločnosť je krytá špeciálnym Európskym poistným krytím pre Kampervan (ďalej ‘Poistenie‘). Detaily Poistenia ako aj kritéria, ktoré musí Zákazník splniť ešte pred samotným požičaním Kampervanu, sú poskytnuté v Potvrdzujúcom emaily, ktorý je poslaný Zákazníkovi.

6.2. Ak Zákazník nesplní kritéria Poistenia uvedené v Potvrdzujúcom emaily, Spoločnosť musí byť oboznámená pre ďalšie konanie a vyriešenie situácie.

6.3. Prebytok poistenia sa počíta v rámci bezpečnostnej zálohy. V prípade, že je Campervan poškodený alebo sa uplatňuje nárok na základe poistnej zmluvy, zákazník je zodpovedný za bezpečnostnú zálohu. Minimálna suma odpočítaná v prípade akejkoľvek škody spôsobenej počas rezervácie je 150 Euro.

6.4. Zákazník nesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie Kampervanu vyplývajúce zo zanedbania Zákazníkom, alebo osobou, ktorá má prístup do Kampervanu so súhlasom Zákazníka.

6.5. Spoločnoť má Kampervan poistený v rámci Komplexných Asistenčných služieb platných v celej EÚ (ďalej ‘Asistenčné služby’). Detaily môžu byť poskytnuté osobne v deň vyzdvihnutia Kampervanu určeným Zákazníkom.

6.6. Ak sa v Kampervane počas Dní rezervácie objaví mechanická závada, ktorú je nemožné odstrániť v rámci Asistenčných služieb, Spoložnosť neodkladne zariadi náhradnú prepravu Zákazníkovi na miesto vyzdvihnutia Kampervanu.

 

 1. VYZDVIHNUTIE KAMPERVANU

7.1. V deň vyzdvihnutia Kampervanu musí Zákazník preukázať nasledovné dokumenty:

7.1.1. Platný vodičský preukaz vydaný krajinou v ktorej má Zákazník trvalý pobyt, zároveň Vodičský preukaz musí byť platný v krajinách, kde Zákazník plánuje s Kampervanom vycestovať,

7.1.2. Platný Cestovný pas alebo iný doklad totožnosti,

7.1.3. Platnú kreditnú kartu vydanú v mene Zákazníka.

7.2. Spoločnosť nie je povinná vrátiť Zákazníkovi peniaze z Rezervačného poplatku a nenesie zodpovednosť za nasledovné prípady:

7.2.1. Nedostavenie sa Zákazníka v samotný deň prenájmu na Zákazníkom vybrané miesto vyzdvihnutia,

7.2.2. Neskorý príchod Zákazníka na miesto stretnutia, bez predošlého upozornenia Spoločnosti,

7.2.3. Nevyužité dni prenájmu,

7.2.4. Neschopnosť predložiť požadované dokumenty ako vodičský preukaz, cestovný pas, alebo doklad totožnosti, kreditnú kartu s dostatočnými finančnými prostriedkami k predautorizácii alebo zaplatiť zábezpeku v hotovosti,

7.2.5. Ak Zákazník príde na miesto vyzdvihnutia Kampervanu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

  

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje Zákazníka sú použité podľa platných zákonov o Ochrane osobných údajov, General Data Protection Rights (ďalej 'GDPR') v Európskej Únii, v súlade s účelom podnikania a Službou, ktorú si Zákazník vyžiada. Zákazník súhlasí s nasledovným:

8.1.1. Pre doručenie služby je Spoločnosť oprávnená získať osobné a kontaktné údaje Zákazníka, ktorými sú meno a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa a informácie o rezervácii tak, aby Spoločnosť mohla poskytnúť požadovanú službu,

8.1.2. Emailová adresa Zákazníka bude použitá Spoločnosťou na poslanie potvrdenia rezervácie vo forme Potvrdzujúceho emailu,

8.1.3. Telefónne číslo Zákazníka bude použité Spoločnosťou na objasnenie otázok v prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s rezerváciou.

8.2. Ďaľšie informácie o spracovávaní a uchovávaní osobných údajov, o tom aké údaje Spoločnosť zbiera a za akým účelom, je bližšie špecifikované v dokumente Ochrana osobných údajov.

 

 1. PODNETY A SŤAŽNOSTI

9.1. Všetky podnety a sťažnosti musia byť Spoločnosti poslané elektronicky info@bevanslovakia.com , alebo písomne na adresu ADVENTURE 4 LIFE s.r.o., Družstevná 23, 920 01 Hlohovec, Slovenská Republika. Podnet a sťažnosť musí byť prijatá do 14 od posledného Dňa prenájmu. Po uplynutí tejto doby nebude Spoločnosť akceptovať žiaden podnet ani sťažnosť. O prijatí podnetu alebo sťažnosti bude Spoločnosť informovať do 3 pracovných dní. O vybavení podnetu alebo sťažnosti bude Spoločnosť informovať elektronicky, alebo písomnou formou v lehote do 15 pracovných dní.

9.2. Ak v rámci 14 dní po odoslaní odpovede neevidujeme žiadnu reakciu od Zákazníka, bude prípad automaticky považovaný za vyriešený bez možnosti nároku na kompenzáciu.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Zákazník berie na vedomie, že zodpovedá za osobné veci a je na ňom nenechávať ich bez dozoru. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne náhodné udalosti ako nehody, stratu osobného majetku alebo poškodenie majetku Zákazníka, prípadne zranenie spôsobené Zákazníkovi počas prenájmu.

10.2. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za žiadne činy, nedbanlivosť, alebo chybu druhých osôb, pokiaľ sa to netýka ich vlastných zamestnancov, alebo osôb splnomocnených konať v mene Spoločnosti. Taktiež Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nehodu, poškodenie, stratu, úraz, náhle výdavky a nepríjemnosti spôsobené druhým osobám alebo Kampervanu, ktorými môže Zákazník alebo druhá osoba utrpieť alebo má na nich vplyv v zmysle Zmluvy o prenájme, pokým nie je Spoločnosť výslovne za to zodpovedná.

 

 1. UKONČENIE REZERVÁCIE

11.1. Bez obmedzenia ostatných práv alebo opatrení, môže Spoločnosť kedykoľvek ukončiť Zmluvu s okamžitou platnosťou ak Zákazník, alebo niekto zo strany Zákazníka porušuje tieto Podmienky.

 

 1. OSTATNÉ POJMY

12.1. Zmluva má osobný charakter pre Zákazníka a Zákazník nemôže preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na druhú osobu.

12.2. Nikto iný okrem Spoločnosti alebo Zákazníka nemá žiadne vyplývajúce práva z týchto Podmienok. Žiadne iné osoby nemajú právo napadnúť žiaden bod týchto Podmienok.