Platobné podmienky

Platobné podmienky určujú platobné spôsoby a iné podmienky ohľadom platieb.

Akceptované spôsoby platby Spoločnosťou na Webovej stránke pre Rezerváciu sú platba debetnou / kreditnou kartou, PayPal alebo bankovým prevodom.

Platba prijatá Spoločnosťou pozostáva z ceny za Službu a platby Zábezpeky. Táto platba je v držbe Spoločnosti počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

Zábezpeka vo výške 1000 EUR je zablokovaná na Zákazníkovej Kreditnej karte alebo vo forme hotovosti v držbe Spoločnosti, pre prípady pokrytia škôd vzniknutých pri dopravnej nehode, riešenia cestných priestupkov, dotankovanie, nadmerného znečistenia a pod. Ak žiadne škody nevzniknú, Zábezpeka, ktorá je zablokovaná na Kreditnej karte, sa zruší väčšinou počas 3 týždňov od skončenia prenájmu. Zábezpeka v hotovosti je vrátená pri odovzdávaní Kampervanu, po tom čo neboli zistené žiadne škody na Kampervane a žiadne porušenie podmienok stanovených Spoločnosťou je známe.

Platby Spoločnosti musia byť vykonané v miestnej mene EURO. Ak je táto mena rozdielna oproti mene, v ktorej je vedená Zákazníkova kreditná karta, banka vydávajúca kreditnú kartu uskutoční kurzovú zmenu pri stanovenom kurze meny a taktiež môže spoplatniť takúto transakciu poplatkom. Naša Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za rozdiely medzi cenou uvedenou na Internetovej stránke a sumou, ktorá je účtovaná na Zákazníkovej kreditnej karte, ak tieto rozdiely vznikli v dôsledku kurzovej zmeny meny alebo zaúčtovaného poplatku bankou.

Spoločnosť požaduje pred-autorizáciu na kreditnej karte Zákazníka v sume 1000 Eur alebo v hotovosti priamo Zákazníkom ako Zábezpeku spomenutú v Rezervačnej zmluve predtým ako je dovolené Zákazníkovi prevziať Kampervan.