Podmienky odstúpenia od zmluvy o prenájme

Zrušenie Rezervácie Zákazníkom v období medzi uskutočnením rezervácie až po samotný deň rezervácie je spoplatnené podľa nižšie uvedených podmienok:

  1. Ak Zákazník zruší Rezerváciu viac ako 14 dní pred začiatkom Rezervácie a menej ako 180 dní odo dňa platby (platí len pre PayPal), Spoločnosť vráti plný rezervačný poplatok.
  2. Ak zákazník zruší Rezerváciu viac ako 7 dní a menej ako 14 dní pred samotným dňom rezervácie, Spoločnosť vráti 50% čiastky z Rezervačného poplatku.
  3. Ak zákazník zruší Rezerváciu viac ako 3 dni a menej ako 7 dní pred samotným dňom rezervácie, Spoločnosť vráti 25% z čiastky Rezervačného poplatku.
  4. Ak zákazník zruší Rezerváciu menej ako 3 dni pred samotným dňom rezervácie, Rezervačný poplatok sa nevracia.

Ak chce Zákazník zrušiť Rezerváciu, musí tak spraviť neodkladne a to zaslaním žiadosti na email info@bevanslovakia.com. Je veľmi dôležité napísať žiadosť z rovnakej emailovej adresy, aká bola použitá pri uskutočnení Rezervácie.

Vrátenie Rezervačného poplatku sa nevzťahuje na nespotrebované dni prenájmu.

Zákazník musí informovať Spoločnosť o Zrušení Rezervácie aj v prípade, keď sa nevracia žiaden rezervačný poplatok zákazníkovi. Ak Spoločnosť neobdrží žiadne informácie o požadovanom Zrušení Rezervácie 24 hodín pre samotným dňom Rezervácie a Zákazník sa nedostaví na požadované miesto a v stanovenom čase prevziať Kampervan, Spoločnosť takýto prípad klasifikuje ako Nedostavenie sa.

Ako Nedostavenie sa prípad je možno považovať hociktorú z nasledujúcich situácií:

  • Zákazník nepríde na stanovené miesto a v stanovený čas zvolený a potvrdený v Potvrdzujúcom Emaily,
  • Zákazník nie je schopný poskytnúť platné dokumenty (potvrdenie o Rezervácií, Vodičský preukaz a iné), ktoré sú nevyhnutné pri vyzdvihnutí Kampervanu,
  • • Zákazník nie je schopný zaplatiť Zábezpeku prostredníctvom platnej kreditnej karty vedenej pod menom Zákazníka s dostatočným množstvom finančných prostriedkov alebo zaplatiť za Zábezpeku v hotovosti v mene EURO.

Vo všetkých týchto Nedostavenie sa prípadoch, Spoločnosť nie je povinná vrátiť rezervačný poplatok spať Zákazníkovi.

Zákazník nemá nárok na Zrušenie Rezervácie, ak doba prenájmu už začala.

Spoločnosť a Zákazník súhlasia, že v prípade vzniku sporu v súvislosti s tým, či bola alebo nebola rezervačná Služba poskytnutá, okrem iného, kópia Rezervácie alebo písomné potvrdenie (poslané prostredníctvom emailu alebo poštou) bude akceptované ako potvrdenie.

Ak sa Kampervan stane nedostupným pre Rezerváciu v dôsledku mechanickej chyby a žiadne iné náhradné vozidlo s podobnými vlastnosťami nie je dostupné, Rezervácia bude zrušená a Spoločnosť vráti plnú sumu Rezervačného poplatku Zákazníkovi.

Ak sa objaví mechanická chyba na Kampervane počas doby trvania Rezervácie, ktorá nemôže byť odstránená v rámci asistenčných služieb Spoločnosti stanovených v odseku 6, potom Spoločnosť vráti alikvotnú čiastku Rezervačného poplatku za tie dni, počas ktorých Kampervan nemôže byť využitý.